Home / Uncategorized / PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

1. Mục về khoa, phòng
a. Biên chế của khoa, phòng

Hiện khoa có 5 biên chế, trong đó có 2 CKI, 2 đại học và 1 trung cấp

b. Lãnh đạo hiện tại của phòng

Phó phòng: Bác sỹ Đặng Đình Ngọc sinh ngày 15/04/1961
2. Hoạt động khoa học
Phòng chỉ đạo tuyến được thành lập tháng 11 năm 2011. Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng sau:
– Nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên.
– Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức các lớp đào tạo liên tục cho các cán bộ tuyến dưới.
– Chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ phù hợp với nhu cầu giúp đỡ của tuyến dưới.
– Thông tin hai chiều về tình hình bệnh nhân các tuyến gửi về điều trị tại bệnh viện.
– Tham gia các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.
– Tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.