Home / Các Phòng Chức Năng / PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN / PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

          – Địa chỉ: Tầng 2 – Tòa nhà 3 tầng khu hành chính – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

– Email: qlclbvbg2015@gmail.com

Tổ chức nhân sự: 03 cán bộ

+01 Thạc sỹ y khoa : Phụ trách phòng Đặng Văn Hòa

+ 01 Thạc sỹ y tế công cộng: Hoàng Văn Khuê

+ 01 Điều dưỡng trung cấp: Mai Lệ Hằng

qlcl1

  1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trong hành trình xây dựng và phát triển Bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Bệnh viện đã chú trọng đến đầu tư cơ sở vật chất, trang bị  máy móc hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới…để chất lượng khám chữa bệnh ngày một được nâng lên. Tuy nhiên, các hoạt động về chất lượng chưa mang tính chiến lược và hệ thống.

Thực hiện Thông tư 19/2013/TT-BYT  của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên,ngày 24/3/2016  Giám đốc bệnh viện đã chính thức ký Quyết định thành lập phòng Quản lý chất lượng với 03 cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất lượng, mục đích kiện toàn các hoạt động về quản lý chất lượng, tương xứng với quy mô và vị thế của bệnh viện cấp tỉnh hạng I.

  1. II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

          1.Chức năng, nhiệm vụ.

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc và Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

– Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

–  Phối hợp với các Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Điều dưỡng và các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động liên quan đến cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.

–  Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định, quy chế chuyên môn.

– Tổ chức đánh giá chất lượng Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

– Làm  đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sự cố tại các đơn vị trong bệnh viện.

– Phối hợp với Phòng Điều dưỡng đánh giá hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế.

– Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu liên quan đến đánh giá, đo lường chất lượng bệnh viện (thông qua các hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất, thông tin thu thập từ đường dây nóng…) và báo cáo, đề xuất các biện pháp cải tiến khắc phục.

– Triển khai và phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng trong bệnh viện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

– Phối hợp với tất cả các khoa phòng trong bệnh viện để nâng cao chất lượng bệnh viện.

– Nâng cao an toàn người bệnh trong bệnh viện,tránh các sự cố y khoa.

– Duy trì hệ thống báo cáo sự cố y khoa.

– Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện đã được Ban quản lý dự án Norred tỉnh phê duyệt

-Thực hiện khảo sát về sự hài lòng người bệnh nội trú quý I năm 2016

– Thực hiện tốt công tác 5S và được Ban giám đốc ký quyết định khen thưởng

– Phối hợp với các khoa, phòng triển khai báo đọc, nước uống miễn phí cho bệnh nhân.

  1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Từng bước hoàn thiện Phòng quản lý chất lượng theo Thông tư số 19/2013/TT-BYT, ngày 12/7/2013 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế V/v hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Phòng Quản lý chất lượng lập kế hoạch triển khai việc cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đã được ban hành kèm theo quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế.

  1. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

qlcl2  Tập huấn sự cố y khoa

qlcl3Khảo sát sự hài lòng người bệnh

 qlcl4

Sổ an toàn người bệnh

 qlcl5

Thăm quan học tập về QLCLBV bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ninh

 

 qlcl6

Ban quản lý Dự án Norred – Bộ y tế về làm việc cùng Tổ kiểm tra 5s BV

qlcl7

 Họp mạng lưới an toàn người bệnh….